วัดในสังฆมณฑล

 

สถาปนาเป็นสังฆมณฑล 18 ธันวาคม 1965 (พ.ศ. 2508) 

พื้นที่ 50,049 ตร.กม.

ประกอบด้วย เขตปกครอง 6 จังหวัด

 

 

  • อุดรธานี
  • ขอนแก่น
  • เลย
  • หนองคาย
  • หนองบัวลำภู
  • บึงกาฬ

 

 

จำนวนประชากร 5,392,024 คน

จำนวนคาทอลิก 18,111 คน

พระสังฆราช 1 องค์

พระสังฆราชกิตติคุณ 1 องค์

พระสงฆ์ สังฆมณฑล 27 องค์

พระสงฆ์คณะพระมหาไถ่ 9 องค์

พระสงฆ์คณะซาเลเซียน 5 องค์

พระสงฆ์คณะธรรมทูตแห่งมารีนิรมล 4 องค์

พระสงฆ์คณะ น.วินเซนเดอปอล 2 องค์

พระสงฆ์คณะธรรมทูตแห่งสเปน 4 องค์

พระสงฆ์คณะพระวจนาตถ์ของพระเจ้า 4 องค์

ภรดา 4 ท่าน

ภคินี 100 ท่าน

ธรรมทูตฆราวาส 1 คน

 

ที่มา : ปฏิทินคาทอลิก 2013/2556 สื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย

 

Last Updated (Saturday, 26 March 2016 11:55)

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner