วัดในสังฆมณฑล

1. สำนักงานสังฆมณฑลอุดรธานี

ตู้ปณ.3 ปท.โพศรี จ.อุดรธานี 41002

โทร. 042-211449 ถึง 50

2. สำนักพระสังฆราชสังฆมณฑลอุดรธานี

62/5 ม.5 ถ.เลี่ยงเมือง ต.หนองบัว

อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

หรือ ตู้ ปณ.2 ปณฝ.โพศรี

อ.เมือง จ.อุดรธานี 41002

โทร. 042-211449 ถึง 50

โทรสาร. 0-4224-3990

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

3. สำนักงานมูลนิธิคาทอลิกสงเคราะห์ อุดรธานี

ตู้ปณ.3 ปท.โพศรี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41002

โทร. 0-4224-1564

4. ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลอุดรธานี

ตู้ปณ.6 ปท.โพศรี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41002

โทร. 0-4224-8113, 08-7228-5472

5. ศูนย์พัฒนาสังคม

ตู้ปณ.5 ปท.โพศรี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41002

โทร. 0-4224-3228

6. สำนักงานสงเสริมชีวิตครอบครัว

ตู้ปณ.5 ปท.โพศรี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41002

โทร. 0-4224-3228

7. ศูนย์พัฒนาเด็ก อุดรธานี

ตู้ปณ.5 ปท.โพศรี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41002

โทร. 0-4223-0491

8. คณะพลมารีย์ (คอมีเซียมพระมารดานิจจานุเคราะห์)

ตู้ปณ.4 ปท.โพศรี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41002

โทร. 0-4222-2206

9. ศูนย์ศาสนภัณฑ์ หนังสือ โรงพิมพ์

ตู้ปณ.3 ปท.โพศรี จ.อุดรธานี 41002

โทร. 0-4224-1564

10. สมาคมนักบุญวินเซนเดอปอล อุดรธานี

ตู้ปณ.3 ปท.โพศรี จ.อุดรธานี 41002

โทร. 0-4224-5977

11. สำนักงานผู้ประสานงานเยาวชน

ตู้ปณ.103 อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทร. 0-4227-1254

12. ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพชนบท หนองคาย

ตู้ปณ.31 อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โทร. 0-4242-0496, 0-4241-2349

โทรสาร. 0-4241-2407

13. สำนักงานบริหารโรงเรียนสังฆมณฑลอุดรธานี

ตู้ปณ.3 ปท.โพศรี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41002

โทร. 0-4224-1564

โทรสาร. 0-4224-1712

14. สำนักงานเซอร์ร่า อุดรธานี

ตู้ปณ.3 ปท.โพศรี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41002

โทร. 0-4224-1564

โทรสาร. 0-4224-1712

15. บ้านมารดาพระสงฆ์

ตู้ปณ.3 ปท.โพศรี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41002

โทร. 0-4232-1451-2

โทรสาร. 0-4224-3990

16. สื่อมวลชนคาทอลิกอุดรธานี

ตู้ปณ.20 ปท.โพศรี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41002

โทร. 0-4222-2963

โทรสาร. 0-4222-2963

17. ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

ตู้ปณ.6  ปท.โพศรี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41002

โทร. 0-4224-8113, 08-7228-5472


Last Updated (Thursday, 06 April 2017 14:23)

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner