7.นายสุรกิจ – คุณพ่อสุเมธ  เมธานุกิจ  จำนวน 200,000 บาท

8. ครอบครัวอู่ยนต์เจริญ  จำนวน 200,000 บาท

9.คุณประพนธ์ เหตระกูลจำนวน 200,000 บาท

10.โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา อุดรธานีจำนวน 200,000 บาท

11.คุณสมใจ เดชดำรงจำนวน 200,000 บาท

12.คุณพ่อเลโอ โจเซฟ แทรวิสจำนวน 200,000 บาท

13.คุณสิทธิ ศิริจรรยากุลจำนวน 199,780 บาท

14.ครอบครัวคุณวิไล เพชรพนมพรจำนวน 150,000 บาท

15.คุณประคอง ตระกูลสิงขรจำนวน 105,000 บาท

16.คณะธรรมทูตจำนวน 100,000 บาท

17.วัดนักบุญวินเซนเดอปอล บ้านจิกจำนวน 100,000 บาท

18.คุณวิโรจน์ วังตาลจำนวน 100,000 บาท

19.คุณฉัตรยา ตั้งสมบัติสันติจำนวน 100,000 บาท

20.โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ อุดรธานีจำนวน 100,000 บาท

21.คุณพิทักษ์ – คุณอรุณีย์ ตั้งสุขเกษมสันต์จำนวน 100,000 บาท

22.โรงเรียนพระกุมารเยซู ขอนแก่นจำนวน 100,000 บาท

23.โรงเรียนพระกุมารเยซู บ้านไผ่ ขอนแก่นจำนวน 100,000 บาท

24.คุณชาลี โสภณพนิชจำนวน 100,000 บาท

25.คุณพงา วรรธนะกุลจำนวน 100,000 บาท

26.ยอแซฟ สมพงษ์ – อันนา คำสอน อุดมจำนวน 100,000 บาท

27.คุณประเทือง – คุณบุญจันทร์ ศักดิ์สง่าวงศ์จำนวน 100,000 บาท

28.คุณยายดาวเรือง  โด๋ถิ  จำนวน 100,000 บาท

29.คุณพีชญาภรณ์ กิมมิงแฮจำนวน 100,000 บาท

30.คุณกิ่งกาญจน์  ภัทรธรรมมาศจำนวน 100,000 บาท

31. ครอบครัวสมงามจำนวน 100,000 บาท

32.ร้านมิสเค้กจำนวน 100,000 บาท

33.ครอบครัวตั้งสุขเกษมสันต์จำนวน 100,000 บาท

34.คุณเชวง-คุณวาริช เดชาเลิศจำนวน 100,000 บาท

35.สัตบุรุษวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ท่าบ่อจำนวน 109,945 บาท

36.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นจำนวน 50,000 บาท

37.นายประสงค์-นางจันทิวา ยศแก้วจำนวน 50,000 บาท

38.คุณโชติรส คชราชจำนวน 50,000 บาท

39.คณะซิสเตอร์อัสสัมชัญ ท่าบม เลยจำนวน 50,000 บาท

40.คุณอนันต์ วงศ์แกล้วจำนวน 50,000 บาท

41.โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา กุมภวาปีจำนวน 50,000 บาท

42.คุณวิไล ธนาสุวรรณจำนวน 50,000 บาท

43.ครอบครัวคุณวีรศักดิ์ พรอนันตริยเวชจำนวน 50,000 บาท

44.คุณพ่อโฮ่เซ่ มาเรีย โรดริกูเอสจำนวน 50,000 บาท

45.คุณไพศาล นพทีปกังวานจำนวน 50,000 บาท

46.พระสังฆราช สังวาล ศุระศรางค์จำนวน 50,000 บาท

47.คุณธนรัชย์ ธนาภานุกุลจำนวน 50,000 บาท

48.คุณดนัย รุจิเกียรติกำจรจำนวน 50,000 บาท

49.คุณเปรมศักดิ์ กฤษณมิษจำนวน 50,000 บาท

50.คุณโรซา หย่อ – นางนันทิกา คำศิริ และบุตรหลานจำนวน 50,000 บาท

51.คุณพ่ออังเฮล เบเคริลจำนวน 49,510 บาท

52.MR.JIM LOPES จำนวน 45,000 บาท

53.วัดนักบุญยูดา บ้านดุงจำนวน 34,295 บาท

54.JOE UCKERT (USA) จำนวน 33,694.77 บาท

55.สัตบุรุษวัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านโพนสูงจำนวน 30,340 บาท

56.โรงเรียนโฮรี่ แมรี่จำนวน 40,000 บาท

57.พลโท ธีรยุทธ ศศิประภาจำนวน30,000 บาท

58.ครอบครัวบุญทรัพย์จำนวน30,000 บาท

59.คุณบุญ  วิภูษณะ  จำนวน 30,000 บาท

60.คุณเสรี วงษ์วิไลวารินทร์จำนวน30,000 บาท

*ขอพระมารดานิจจานุเคราะห์ องค์อุปถัมภ์ของสังฆมณฑลได้อนุเคราะห์ คุ้มครอง ช่วยวิงวอนตลอดไป*