พิธีบูชาขอบพระคุณ ตรีวารวันแรกเตรียมฉลองชุมชนแห่งความเชื่ออาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี เวลา 19.30 น. วันพุธที่ 20 มิถุนายน ค.ศ.2018 โดย คุณพ่อบัวทอง บุญทอด เป็นผู้เทศน์

^_^ และขอเชิญร่วมตรีวารเพื่อเตรียมใจก่อนฉลองชุมชนแห่งความเชื่ออาสนวิหารฯ อุดรธานี

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย. 2018 เวลา 19.30 น. เทศน์โดย คุณพ่อวินัย แสนงาม

วันศุกร์ที่ 22 มิ.ย. 2018 เวลา 19.30 น. เทศน์โดย คุณพ่อเลิศอัมพร พรมผาย

ซึ่งจะมีพิธีแห่พระรูปแม่พระนิจจานุเคราะห์ รอบอาสนวิหารฯ

และในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน ค.ศ.2018 ขอเชิญร่วมโมทนาคุณพระเจ้าโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่ออาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น.

โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี