วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม ค.ศ.2018
วัดนักบุญเปโตรและเปาโล อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
ได้จัดฉลองวัดประจำปีโดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย
ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี เป็นประธานในพิธี
พิธีบูชาขอบพระคุณ เริ่มเวลา 10.30 น.
พระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ และ สัตบุรุษ จากที่ต่างๆ
เดินทางมาร่วมงานจำนวนมาก
หลังพิธีพระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์
และ พี่น้องสัตบุรุษรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
- ปัจจุบัน คุณพ่อยอห์น สมพงษ์ เตียวตระกูล,C.Ss.R. เป็นเจ้าอาวาส