พิธีบูชาขอบพระคุณเตรียมจิตใจ โอกาสฉลองวันถวายอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์อุดรธานี คืนที่ 3 ประจำปี 2018

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2018 เวลา 19.00 น.

โดย คุณพ่อไพโรจน์ สมงาม, C.Ss.R. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี