วจนพิธีกรรมสวดภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ 2018

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน ค.ศ.2018
เวลา 19.00 น. วจนพิธีกรรมสวดภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ (วันจุดเทียน)
ณ สุสาน สักวันวิลล่า อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี