พิธีบวชพระสงฆ์ เปโตร สดใส จันทร์โลมาสงฆ์คนที่ 31 ของสังฆมณฑลอุดรธานี
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ประธานีพิธี
วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2019 เวลา 10.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)