โครงการฝึกอบรมผู้นำนันทนาการ อบรมเด็กและเยาวชนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ใน
ทั้งทางทฤษฎี และ การปฏิบัติให้เข้าใจถึงความสำคัญของกิจกรรมนันทนาการ
เพื่อให้มีบุคลากรที่มีความสามารถในการนำกิจกรรมนันทนาการได้เพิ่มขึ้น
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม ถึง วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม ค.ศ.2019
ณ ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)