View the embedded image gallery online at:
http://udondiocese.org/udondiocese/530-500-2#sigFreeIdc19723edac

งานเปิดตัวโครงการ "500 ปี พระคัมภีร์สู่สามัญชน ก้าวที่ 2"
วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2019 เวลา 10.00 น. - 12.00 น.
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี อธิษฐานเปิดงาน
รับฟังการแสดงเพลงพิเศษจากคณะนักร้องประสานเสียง
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา และ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
อธิษฐานเปิดตัวโครงการ โดย ศาสนาจารย์ ธีรพันธ์ ขอบใจ
ศิษยาภิบาลคริสตจักรสามัคคีธรรมอุดรร่วมฟังคำพยาน และเสวนาในหัวข้อ
“เปลี่ยนชีวิตเด็กไทยด้วยพระวจนะ” โดย ผู้ร่วมเสวนา
พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
ศาสนาจารย์ ดร.ประชา ไทยวัชรมาศ ศิษยาภิบาลคริสตจักรสัจจธรรมแบ๊บติสต์ อุดรธานี
คุณสาวิตรี โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการองค์การหนังสือกำลังใจประเทศไทย (One Hope Thailand)
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ จังหวัดอุดรธานี

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)