เก็บตกภาพบรรดาสัตบุรุษชาวอุดร และ ภาพบรรยากาศ
องค์สมเด็จพระสันตะปาปาด็จเยือนประเทศไทย
ในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสระลึกถึงพระนางพรหมจารีมารีย์ถวายองค์ในพระวิหาร
โดย พระสันตะปาปา ฟรังซิส องค์พระประมุขแห่งพระศาสนจักรคาทอลิก
พร้อมด้วย พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู และ บรรดาพระสังฆราช
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน ค.ศ.2019 ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพมหานครฯ

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)