โรงเรียนภูมิปัญญาผู้สูงวัย อาทิตย์ที่หก "ครอบครัว สังคม ในยุค 4G"
โดย คุณพ่อฟรังซิสอัสซีซี สุรพงษ์ ลาบุดดี วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน ค.ศ.2020
เวลา 9.30 น. ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)