โรงเรียนภูมิปัญญาผู้สูงวัย อาทิตย์ที่เจ็ด "รู้และใช้สื่อ ในยุคปัจจุบัน"
โดย คุณครูพนิดา ผิวดื (สื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลอุดรธานี)
วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน ค.ศ.2020 เวลา 9.30 น.
ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)