ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

และพิธีบวชสังฆานุกร แต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรมและผู้อ่านพระคัมภีร์

โดย พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย

 

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2017 เวลา 10.00 น. ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่ สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม