โรงเรียนภูมิปัญญาผู้สูงวัย "คาว หวาน ที่มีประโยชน์"
โดย คุณครูกุลยาภรณ์ สมงาม
วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน ค.ศ.2020 เวลา
09.30 ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์
อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)