โรงเรียนภูมิปัญญาผู้สูงวัย "ประเมิณผล เรียนรู้ สู่ผลงานนำเสนอ"
โดย คุณพ่อฟรังซิสอัสซีซี สุรพงษ์ ลาบุดดี วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน ค.ศ.2020
เวลา 9.30 ณ อาคารคาทอลิก ชั้น 1 อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)