โรงเรียนภูมิปัญญาผู้สูงวัย "เตรียมความพร้อมสู่วันสำเร็จ"
โดย คุณพ่อฟรังซิสอัสซีซี สุรพงษ์ ลาบุดดี วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ.2020
ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)