ตรีวารเตรียมฉลอง 100 ปี พลมารีย์ คืนที่ 1 และ พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองแม่พระบังเกิด
โดย คุณพ่อเปโตร เลิศอัมพร พรมผาย จิตตาธิการพลมารีย์สังฆมณฑลอุดรธานี
วันพุธที่ 8 กันยายน ค.ศ. 2021 เวลา 19.00 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)