พระสงฆ์ นักบวช และ คณะผู้บริหารโรงเรียนในสังฆมณฑลอุดรธานี
เข้าอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพวิชาการ”
โดย พ่อเฟเบียน บัวทอง บุญทอด ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายธรรมทูต
และ ประธานคณะกรรมการบริหารการศึกษา ร่วมกับ อาจารย์ ดร.ธนกิจ ไชยมาดี
วันที่ 3 มกราคม ค.ศ.2022 ณ ศูนย์คำสอน สังฆมณฑลอุดรธานี

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด (Link to Gallery)