“ค่ายศิษย์พระคริสต์”  สำหรับเยาวชนคาทอลิกที่สนใจเรียนรู้กระแสเรียกการเป็นพระสงฆ์ จัดขึ้น ณ สถานฝึกธรรมสันติราชา อ.เมือง จ.อุดรธานี  วันที่ 23-26 ตุลาคม 2018  บราเดอร์เณรใหญ่สังฆมณฑลอุดรธานี และรุ่นพี่เณรเล็ก ร่วมกันจัดให้น้อง ๆ เยาวชน ได้เข้าใจเบื้องต้นถึงกระแสเรียกการเป็นพระสงฆ์  ได้สัมผัสกับการใช้ชีวิตในบ้านเณรทุกมิติ  โดยมีคุณพ่อเปโตรสุรินทร์ อยู่สุข อธิการบ้านเณรเล็กสันติราชา คนปัจจุบัน  ดูแลอย่างใกล้ชิด  พร้อมทั้งคุณพ่อสราวุธ สหายแก่น รองอธิการบ้านเณรฯและคณะเซอร์ร่า อุดรธานี เป็นวิทยากร ให้ความเข้าใจในแง่มุมต่าง ๆยิ่งกว่านั้น ได้รับความเอาใจใส่จาก พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี  เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ และให้โอวาทข้อคิดที่สำคัญยิ่งแก่เยาวชน ซึ่งมาจากวัดต่าง ๆ ทั่วสังฆมณฑลฯ จำนวน 45 คน  หลังจากใช้ช่วงเวลาสัมผัส เรียนรู้  สนุกสนาน  และด้วยการภาวนาตรึกตรองแล้ว เยาวชน 12 คน สนใจสมัครเป็นสามเณร  และพร้อมที่จะเข้าบ้านเณรในปีหน้า (ปี 2562) ... ขอโมทนาคุณพระเจ้าสำหรับพระพรที่ประทานแก่สังฆมณฑลอุดรธานีอย่างไม่เคยขาดสาย  ขอบคุณสำหรับพี่น้องทุกท่านที่ภาวนาสำหรับกระแสเรียก และช่วยเหลือ ค่ายสัมผัสชีวิตเณร “ตามรอยผู้แพร่ธรรม” ครั้งที่ 41/2018ให้เกิดผลสำเร็จด้วยดี ...

วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2018 เวลา 18.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ เปิดการสัมผัสชีวิตเณร ครั้งที่ 41 หัวข้อ "ตามรอยผู้แพร่ธรรม"

โดย คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น ร่วมกับคุณพ่อเปโตร สุรินทร์ อยู่สุข อธิการบ้านเณรฯ ณ สถานฝึกธรรมสันติราชา อุดรธานี

มีน้อง ๆ จากวัดต่าง ๆ ทั่วสังฆมณฑลอุดรธานี เข้าร่วมจำนวน 43 คน

วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2018 กิจกรรมเทิดเกียรติแด่แม่พระ จากวัดต่างๆในเขตจังหวัดอุดรธานีจัดเป็นครั้งแรก มีพระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ และสัตบุรุษจำนวนมาก ร่วมใจพร้อมกันในเดือนแห่งการสวดสายประคำ  จากนั้นได้แห่แม่พระจากวัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านโพนสูงใหญ่ มายังวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ บ้านโพนสูงน้อย พร้อมการสวดสายประคำ  พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัยประธานพิธี วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ บ้านโพนสูงน้อย หลังพิธีฯ

ถวายดอกไม้และคำภาวนาแด่แม่พระ .. สายประคำคือสายมาลัยร้อยเรียงดวงใจของเราให้รวมเป็นหนึ่งในความรักของพระเจ้า

วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม ค.ศ.2018 เวลา 10.00 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัยมอบประกาศนียบัตรแด่เยาวชนคาทอลิกสังฆมณฑลอุดรธานีที่ได้ร่วมค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 15-19 ตุลาคม 2018 ณ โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา จ.ชลบุรี