วันอังคารที่ 19 ธันวาคม ค.ศ.2017 ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี ...พระสงฆ์สังฆมณฑลอุดรธานีเป็นเจ้าภาพฯ. เวลา 18.30 มีพิธีขอบคุณและขอขมา, สวดสายประคำ และพิธีบูชาขอบพระคุณ โดย คุณพ่อเปาโล สมนึก สุทธิ อุปสังฆราชสังฆมณฑลอุดรธานี

วันที่ 18 ธันวาคม ค.ศ. 2017 วจนพิธีกรรมอุทิศแด่พระสังฆราช ยอร์ช ยอด พิมพิสาร,C.Ss.R.พระสังฆราชกิตติคุณ สังฆมณฑลอุดรธานี  เวลา 19.30 น.  ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี 
** พิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2017 เวลา 10.00 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี **

เรื่อง การมรณภาพของพระสังฆราชกิตติคุณ ยอร์ช ยอด พิมพิสาร,C.Ss.R.

สังฆมณฑลอุดรธานี ขอแจ้งให้ทราบว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ยกพระคุณเจ้า ยอร์ช ยอด พิมพิสาร, C.Ss.R. พระสังฆราชกิตติคุณ แห่งสังฆมณฑลอุดรธานี สู่อ้อมพระหัตถ์ของพระองค์ เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม ค.ศ. 2017 เวลา 14.10 น. ณ โรงพยาบาลเอกอุดร จ.อุดรธานี ขอพระเมตตาขององค์พระผู้เป็นเจ้า จงอยู่กับพระคุณเจ้า ยอร์ช ยอด พิมพิสาร, C.Ss.R. ตลอดนิรันดร