หลังจากได้มีการพิจารณาร่วมกับคณะที่ปรึกษาฯ...มีความเห็นว่า สามเณรสังฆมณฑลอุดรธานี “สามเณรเปโตร วันฉลอง บุราณ” สัตบุรุษวัดพระวิสุทธิวงศ์โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี มีความเหมาะสมที่จะรับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆมณฑลฯ และอนุญาตให้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ได้ ...จะมีพิธีบวชฯ ในวันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม ค.ศ. 2018 เวลา 10.00 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี

ประกาศ ณ วันอังคารที่ 12 มิถุนายน ค.ศ. 2018

วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน ค.ศ.2018 เวลา 08.00 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ร่วมกับ คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น

หลังพิธีมิสซา สภาภิบาลวัด กล่าวต้อนรับคุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน และมอบมาลัยกลอน... โอกาสที่ท่านย้ายเข้ามาเป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี คนปัจจุบัน

: ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ, คุณพ่ออังเฮล เบเคริล, คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น และคุณพ่อเปาโล ประเสริฐ คุณโดน เป็นคุณพ่อปลัดฯ ** ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 และ 17.00 น. **
++ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น. พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น. ++

วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน ค.ศ. 2018 พระสังฆราชยอเซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองวัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ...โอกาสนี้พระคุณเจ้าฯได้โปรดศีลกำลัง และศีลมหาสนิทให้กับสัตบุรุษและเยาวชน รวม 10 คน โดยมี นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายอำเภอท่าบ่อ, ดร.สมเกียรติ ตระกูลฟาร์มธวัช รองนายก อบจ.หนองคาย, นายบุญธรรม ดีหมั่น ประธาน กต.ตร.สภ.ท่าบ่อ พร้อมด้วยคุณพ่อสมพงษ์ เตียวตระกูล, C.Ss.R. เจ้าอาวาสวัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระ นักบวช พระสงฆ์ ซิสเตอร์ และสัตบุรุษในจังหวัดหนองคาย อุดรธานี เลย ขอนแก่น และพี่น้องชาวพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก ซึ่งวัดพระหฤทัยนิรมลแม่พระเริ่มต้นเมื่อปี ค.ศ. 1946 มีประวัติจากข้อมูล “หนังสือ อนุสรณ์ 100ปี แห่งการแพร่ธรรมในสังฆมณฑลอุดรธานี” ระบุไว้ว่าแต่เดิมคริสตังที่ท่าบ่อ  มีจำนวนน้อยมาก  หรือแทบจะไม่มีเลย  ต่อมาเมื่อประมาณ  50  กว่าปีที่แล้ว  มีชาวเวียดนามอพยพเข้ามาอยู่ในอำเภอท่าบ่อ  และชาวเวียดนามบางส่วนที่อพยพเข้ามาเป็นคริสตัง  เมื่อเข้ามาอยู่ในอำเภอท่าบ่อใหม่ๆ  คริสตังได้รวมตัวกันเป็นสองกลุ่ม  คือ  กลุ่มหนึ่งยึดอาชีพประมง  ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นส่วนใหญ่ยึดอาชีพทำสวน  เมื่อคริสตังรวมตัวกันก็ร่วมใจกันสร้างวัดขึ้น  โดยที่กลุ่มของชาวประมงสร้างวัดน้อยหลังหนึ่ง  และกลุ่มชาวสวนก็สร้างวัดน้อยของตนเองขึ้นอีกหลังหนึ่ง  โดยมี  คุณพ่อเวียน  พระสงฆ์ชาวเวียดนามที่ข้ามมาจากประเทศลาว  มาทำมิสซาและประกอบศาสนกิจให้

ต่อมาเมื่อประมาณ  พ.ศ.  2518  จึงได้ยุบวัดน้อยทั้งสองแห่ง  แล้วทำการก่อสร้างวัดใหม่  โดยมี  คุณพ่อด้าย  เป็นคุณพ่อเจ้าวัดองค์แรก  ปัจจุบันมีสัตบุรุษประมาณ  500  คน  กิจกรรมของวัด  มีคณะพลมารี และเด็ก ๆ เยาวชน จนมาครบ 72 ปี (1946-2018) ชุมชนแห่งความเชื่อพระหฤทัยพระเยซู  ปัจจุบัน คุณพ่อยอห์น สมพงษ์ เตียวตระกูล,C.Ss.R. เป็นเจ้าอาวาส และมีมิสซา ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00 น.

เรื่องการล่วงละเมิดทางเพศนางนวลจันทร์ ศรีบัณฑิตย์ โดยคุณพ่อไมเกิ้ล ประสิทธิ์ ไกรโหล