เช้าวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2018 บรรยากาศที่บ้านโพนสูงเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีในโอกาสฉลอง 125 ปีแห่งพระพร ชุมชนแห่งความเชื่อ วัดพระวิสุทธิวงศ์โพนสูง ซึ่งเป็นชุมชนคาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในสังฆมณฑลอุดรธานี  พี่น้องจากที่ต่าง ๆ ทยอยเดินทางมาถึง เพื่อร่วมแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจสำหรับกันและกัน จนกระทั่งเวลา 9.30 น. พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ซึ่งเป็นลูกวัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง ได้เดินทางมาถึง ด้วยการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากบรรดาพี่น้องทุกคนและชมการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนวิสุทธิวงศ์โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

ในเวลา 10.30 น. ก่อนพิธีมีการเสกกองข้าวเปลือกที่ชาวบ้านโพนสูงร่วมใจนำมาถวาย เป็นผลผลิตจากแรงกายเพื่อขอบพระคุณพระเป็นเจ้าสำหรับพระพรของพระองค์ที่มีต่อหมู่บ้านตลอดปีที่ผ่านมา พระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ และสัตบุรุษ ทั้งใกล้และไกล มาร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก เพื่อโมทนาคุณพระเป็นเจ้า ที่ได้ปกปกรักษากลุ่มคริสตชนเริ่มแรกของสังฆมณฑลอุดรธานีไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ตลอดเวลา 125 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบัน คุณพ่อเปาโล ประสงค์ วงษ์วิบูลย์สิน, O.M.I. เป็นเจ้าอาวาส

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2018 เวลา 10.00 น. พิธีเสกอาคารเอนกประสงค์ SAINT JOSEPH และพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาส ฉลอง 50 ปี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี... โอกาสนี้ บรรดานักบวช พระสงฆ์ ซิสเตอร์ ผู้บริหารจาก ร.ร. มหาไถ่ศึกษาในเขตสังฆมณฑลอุดรธานี, โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา, โรงเรียนพระกุมารเยซูขอนแก่น รวมทั้งสัตบุรุษต่างพากันร่วมแสดงความยินดี, ชมนิทรรศการประวัติโรงเรียนและชมการแสดงจากนักเรียน

ปัจจุบัน : คุณพ่อเปโตร โกวิทย์ เจริญพงศ์ เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น, คุณพ่อเปาโล เปรม คุณโดน เป็นผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนฯ

โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปี 2018

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2018 เริ่มงานด้วยการเดินขบวนพาเหรด ต่อด้วยพิธีเปิด โดย คุณพ่อเปาโล สมนึก สุทธิ อุปสังฆราชและผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี ประธานพิธีกิจกรรมนี้ก็เพื่อมุ่งเน้นที่จะส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของเด็ก ๆ ทางด้านร่างกายให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีนิสัยรักการออกกำลังกาย เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม โดยให้เด็ก ๆ ได้มีโอกาสได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาและทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะสี เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด 

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2018 เวลา 06.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสครบรอบ 8 ปีแห่งการอภิเษกเป็นสังฆราช ของพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ณ บ้านมารดาพระสงฆ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี

หลังพิธีฯ ครูคำสอนและพี่น้องสัตบุรุษผู้มาร่วมพิธีมอบของขวัญแด่พระคุณเจ้า และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก