วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2017 เวลา 08.00 น. พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2017 คุณพ่อสมพงษ์ เตียวตระกุล,C.Ss.R. เจ้าอาวาส, คณะนางรำผู้สูงอายุจากบ้านโพนสูง และสัตบุรุษได้ต้อนรับพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น ...ก่อนเริ่มพิธีบูชาขอบพระคุณ พระคุณเจ้าฯ ได้ทำพิธีเสกป้ายชื่อวัดและเสกรูปแกะสลักไม้กางเขนใหญ่ด้านหลังพระแท่น มีพระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ และพี่น้องสัตบุรุษมาร่วมให้กำลังใจและแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกันในความรักของพระเจ้าเป็นจำนวนมาก

วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2017  เวลา 8.00 น.   พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี  เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ซึ่งเริ่มต้นด้วยพิธีถวายพระพรในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาฯ มหาราชินี หลังพิธีฯ ตัวแทนสัตบุรุษอาสนวิหารฯ มอบมาลัยกรแสดงความยินดีกับสามเณรใหญ่สังฆมณฑลอุดรธานี ที่ได้รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร 3 ท่าน และได้จัดกิจกรรมกราบขอพรจากคุณแม่ ….  ในปีนี้ คุณแม่จงจิตร สมงาม ได้รับเลือกให้เป็นคุณแม่ตัวแทนสัตบุรุษอาสนวิหารฯ   โอกาสนี้ หลาย ๆ คนน้ำตาคลอเบ้าเมื่อได้มีโอกาสกราบขอพรจากคุณแม่ภายในวัดต่อหน้าพระเป็นเจ้าและพระแม่มารีย์ด้วยสำนึกในความรักของแม่ตลอดเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะความรักยิ่งใหญ่ที่พระเจ้ามีต่อเราแต่ละคนเสมอมา

ร่วมแสดงความยินดีกับสามเณรใหญ่ สังฆมณฑลอุดรธานี ที่ได้รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร 3 ท่าน

สังฆานุกร เยราร์ด ชนะสิทธิ์ ศิลาโคตร, สังฆานุกร เปโตร วันฉลอง บุราณ, สังฆานุกร เปโตร สดใส จันทร์โลมา

ทั้ง 3 ท่าน เป็นสัตบุรุษวัดพระวิสุทธิวงค์ บ้านโพนสูง จ.อุดรธานี

*ผู้ช่วยพิธีกรรม บราเดอร์ สเตเฟน วุฒิชัย จันทรักษ์  สัตบุรุษวัดพระศรีหฤทัย โพนพิสัย จ.หนองคาย ...

**ผู้อ่านพระคัมภีร์ บราเดอร์ เปาโล รัฐพล ลุนอุบล สัตบุรุษวัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร ห้วยเล็บมือ จ.บึงกาฬ

 

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2017 พระสังฆราช ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค์ 
เป็นประธานพิธีบวชสังฆานุกร, พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรมและผู้อ่านพระคัมภีร์ 
ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่ สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน