วันที่ 18 ธันวาคม ค.ศ. 2017 วจนพิธีกรรมอุทิศแด่พระสังฆราช ยอร์ช ยอด พิมพิสาร,C.Ss.R.พระสังฆราชกิตติคุณ สังฆมณฑลอุดรธานี  เวลา 19.30 น.  ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี 
** พิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2017 เวลา 10.00 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี **

เรื่อง การมรณภาพของพระสังฆราชกิตติคุณ ยอร์ช ยอด พิมพิสาร,C.Ss.R.

สังฆมณฑลอุดรธานี ขอแจ้งให้ทราบว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ยกพระคุณเจ้า ยอร์ช ยอด พิมพิสาร, C.Ss.R. พระสังฆราชกิตติคุณ แห่งสังฆมณฑลอุดรธานี สู่อ้อมพระหัตถ์ของพระองค์ เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม ค.ศ. 2017 เวลา 14.10 น. ณ โรงพยาบาลเอกอุดร จ.อุดรธานี ขอพระเมตตาขององค์พระผู้เป็นเจ้า จงอยู่กับพระคุณเจ้า ยอร์ช ยอด พิมพิสาร, C.Ss.R. ตลอดนิรันดร

วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 2017 เวลา 08.00 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี ร่วมด้วยคุณพ่อเปโตร สุรินทร์ อยู่สุข และคุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น : ปัจจุบัน คุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์ เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ, คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น และคุณพ่อเปาโล ประเสริฐ คุณโดน เป็นคุณพ่อปลัดฯ

** ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 และ 17.00 น. **

++ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น. พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น. ++