พิธีบวชสังฆานุกร แต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรมและผู้อ่านพระคัมภีร์

โดย พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย

 

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2017 เวลา 10.00 น. ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่ สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม

หลังจากได้มีการพิจารณาร่วมกับคณะที่ปรึกษาฯ...มีความเห็นว่า สามเณรสังฆมณฑลอุดรธานี จำนวน 3 ท่าน มีความเหมาะสมที่จะรับศีลบวชเป็นสังฆานุกร และอนุญาตให้สามเณรทั้งสามท่านนี้ รับศีลบวชเป็นสังฆานุกรได้ คือสามเณรเยราร์ด ชนะสิทธิ์ ศิลาโคตร, สามเณรเปโตร วันฉลอง บุราณ, สามเณรเปโตร สดใส จันทร์โลมา ทั้งสามท่านเป็นสัตบุรุษวัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านโพนสูง จ.อุดรธานี...พิธีบวชฯ วันที่ 12 สิงหาคม 2017 เวลา 10.00 น. ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่ วิทยาลัยแสงธรรม อ.สามพราน จ.นครปฐม

ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

และพิธีบวชสังฆานุกร แต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรมและผู้อ่านพระคัมภีร์

โดย พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย

 

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2017 เวลา 10.00 น. ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่ สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม

วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2017 เวลา 08.00 น. ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี

: ปัจจุบัน คุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์ เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ, คุณพ่ออังเฮล เบเคริล คุณพ่อปลัดฯ