วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2017 เวลา 08.00 น. ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี ร่วมด้วยคุณพ่อเปโตร สุรินทร์ อยู่สุข : ปัจจุบัน คุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์ เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ, คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น เป็นคุณพ่อปลัดฯ

** ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 06.15, 08.00, 17.00 น. **

++ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น. พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น. ++

“ค่ายศิษย์พระคริสต์”  สำหรับเยาวชนคาทอลิกที่สนใจเรียนรู้กระแสเรียกการเป็นพระสงฆ์ จัดขึ้น ณ สถานฝึกธรรมสันติราชา อ.เมือง จ.อุดรธานี  วันที่ 16-19 ตุลาคม 2017  บราเดอร์เณรใหญ่สังฆมณฑลอุดรธานี และรุ่นพี่เณรเล็ก ร่วมกันจัดให้น้อง ๆ เยาวชน ได้เข้าใจเบื้องต้นถึงกระแสเรียกการเป็นพระสงฆ์  ได้สัมผัสกับการใช้ชีวิตในบ้านเณรทุกมิติ  โดยมีคุณพ่อเปโตรสุรินทร์ อยู่สุข อธิการบ้านเณรเล็กสันติราชา คนปัจจุบัน  ดูแลอย่างใกล้ชิด  พร้อมทั้งคุณพ่อปรีชา ศิลาโคตร รองอธิการบ้านเณรฯและคณะเซอร์ร่า อุดรธานี เป็นวิทยากร ให้ความเข้าใจในแง่มุมต่าง ๆยิ่งกว่านั้น ได้รับความเอาใจใส่จาก พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี  เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ และให้โอวาทข้อคิดที่สำคัญยิ่งแก่เยาวชน ซึ่งมาจากวัดต่าง ๆ ทั่วสังฆมณฑลฯ จำนวน 63 คน  หลังจากใช้ช่วงเวลาสัมผัส เรียนรู้  สนุกสนาน  และด้วยการภาวนาตรึกตรองแล้ว เยาวชน 16 คน สนใจสมัครเป็นสามเณร  และพร้อมที่จะเข้าบ้านเณรในปีหน้า (ปี 2561) ... ขอโมทนาคุณพระเจ้าสำหรับพระพรที่ประทานแก่สังฆมณฑลอุดรธานีอย่างไม่เคยขาดสาย  ขอบคุณสำหรับพี่น้องทุกท่านที่ภาวนาสำหรับกระแสเรียก และช่วยเหลือ “ค่ายศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่ ครั้งที่ 40” ให้เกิดผลสำเร็จด้วยดี ... 

วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2017 เวลา 08.00 น. ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย คุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์ ประธานพิธี ร่วมด้วยคุณพ่อเปโตร สุรินทร์ อยู่สุข, คุณพ่อยอห์น ไพโรจน์ สมงาม,C.Ss.R.

: ปัจจุบัน คุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์ เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ, คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น เป็นคุณพ่อปลัดฯ

** ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 06.15, 08.00, 17.00 น. **

++ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น. พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น. ++

วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2017  พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองวัดนักบุญโรซา ชาวลีมา บ้านคำสีดา อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ...พระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ และสัตบุรุษจากที่ต่าง ๆ ร่วมใจโมทนาคุณพระเจ้า ชื่นชมยินดีสำหรับชุมชมเล็ก ๆ แห่งนี้ ที่ยืนหยัดมั่นคงในความเชื่อมาอย่างยาวนาน...เวลา 09.50 น.มีขบวนแห่ต้อนรับพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัยและชมการแสดงจากกลุ่มผู้สูงอายุบ้านโพนสูงและเด็กคำสอน เวลา 10.20 น. มีพิธีเสกศาลานักบุญ ดาเมียน เดอะ เลปเปอร์ ก่อนที่จะเริ่มพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น. หลังพิธีฯ รับประทานอาหารร่วมกันและชมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี ** ในรอบปีที่ผ่านมา คุณพ่อเจ้าอาวาสและสัตบุรุษวัดได้ร่วมใจกันหาทุนทรัพย์ในการสร้างศาลา สร้างกำแพง เทถนนคอนกรีต และสร้างห้องน้ำหลังใหม่. พี่น้องที่นี่ยังปฏิบัติตนเป็นคริสตชนที่ดีตามพระบัญญัติของพระเป็นเจ้า ได้ร่วมใจกันจัดกิจกรรมต่าง  ๆ ทั้งในด้านการเสริมสร้างความศรัทธา การพัฒนาความรักและความสามัคคีอย่างสม่ำเสมอ *** ปัจจุบัน คุณพ่อตรัน เท วิงห์, SVD.  พระสงฆ์คณะพระวจนาตถ์ของพระเจ้า เป็นเจ้าอาวาส