ณ  โรงแรมสยามแกรนด์ จ.อุดรธานี วันที่ 27-28 กันยายน 2017 พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ประธานในพิธีมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 19 คน จาก 4 สังฆมณฑล ประกอบด้วย อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง, สังฆมณฑลนครราชสีมา, สังฆมณฑลอุบลราชธานี และสังฆมณฑลอุดรธานี

สังฆมณฑลอุดรธานี จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย คริสตศักราช 2015 “ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่” วันพุธที่ 27 กันยายน ค.ศ.2017 ณ โรงแรมสยามแกรนด์ อ.เมือง จ.อุดรธานี

บรรยายโดย คุณพ่อยอห์น บัปติสห์ สมเกียรติ ตรีนิกร มีผู้เข้าร่วมจาก 5 เขตปกครองในสังฆมณฑลอุดรธานี คือ อุดรธานี ขอนแก่น หนองคาย บึงกาฬ เลย-หนองบัวลำภู ทั้งพระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ และฆราวาส จำนวนรวม 221 ท่าน 

วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2017 เวลา 08.00 น. ณ ศาลาพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี

: ปัจจุบัน คุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์ เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ, คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น คุณพ่อปลัดฯ (ชั่วคราว)

ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 06.15, 08.00, 17.00 น.

++การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น. พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น.++

เชิญสัมผัสค่ายฯวันที่ 16-19 ต.ค.2017 ณ สถานฝึกธรรมสันติราชาอุดรธานี สนใจติดต่อ คุณพ่อสุรินทร์ อยู่สุข (อธิการบ้านเณร) โทร.042-249339 หรือคุณพ่อเจ้าอาวาสที่ตนเองสังกัดอยู่