พิธีบูชาขอบพระคุณ อุทิศแด่พระคุณเจ้ายอร์ช ยอด พิมพิสาร,C.Ss.R. พระสังฆราชกิตติคุณ สังฆมณฑลอุดรธานี ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี (คืนที่ 5)
วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2017 เวลา 19.00 น. สวดสายประคำ  เวลา 19.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย คุณพ่อปรีชา ธรรมนิยม, O.M.I.( พระสงฆ์คณะธรรมฑูลแห่งมารีนิรมล-ร่วมกับพระสงฆ์คณะพระวจนาตถ์และคณะธรรมฑูลนักบุญวินเซนเดอปอล

พิธีบูชาขอบพระคุณ อุทิศแด่พระคุณเจ้ายอร์ช ยอด พิมพิสาร,C.Ss.R. พระสังฆราชกิตติคุณ สังฆมณฑลอุดรธานี ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

วันศุกรที่ 22 ธันวาคม 2017 เวลา 19.00 น. สวดสายประคำ เวลา 19.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระสังฆราช ยอแซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล, S.D.B.

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2017 เวลา 19.00 น. สวดสายประคำ เวลา 19.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์...