วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2018

ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม ค.ศ.2018 พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

วันพุธที่ 28 มี.ค. 2018 พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

พิธีบูชาขอบพระคุณระลึกถึง พระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร, C.Ss.R. 100 วันการจากไป…วันอังคารที่ 27 มีนาคม ค.ศ.2018 เวลา 10.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี เสร็จพิธีสวดที่หลุมของท่าน