2019 10 31

พิธีปิดเดือนสวดสายประคำ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์
19.00 น. พระสงฆ์, นักบวช, และ พี่น้องสัตบุรุษทำการสวดสายประคำ
19.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย คุณพ่ออังเฮล เบเคริล (คุณพ่อแองเจโล) เป็นประธานพิธี ร่วมกับ
คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน, คุณพ่อจอห์น ทาบอร์ และ คุณพ่อ Julian Angel Mansilla Escudero
หลังพิธีฯ บรรดาสงฆ์, นักบวช และ พี่น้องสัตบุรุษ ร่วมแห่พระรูปรอบอาสนวิหารฯ
และ ถวายดอกไม้แด่องค์พระมารดาแม่พระมารีย์
คืนวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม ค.ศ.2019 ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

2019 10 30

พิธีสวดสายประคำ วันพุธที่ 30 ตุลาคม ค.ศ.2019 เวลา 19.00 น. ณ บ้านมารดาพระสงฆ์ จ.อุดรธานี
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชับ ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี เริ่มพิธีด้วยการถวายกํายานแด่รูปแม่พระ
ต่อด้วยการเสกสายประคำ และ มอบแก่พระสงฆ์,นักบวช, น้องๆ เณร, และ พี่น้องสัตบุรุษผู้ร่วมพิธี
ก่อนทำพิธีสวดที่หน้ารูปพระมารดานิจจานุเคราะห์ ปิดท้ายด้วย พระสังฆราช, พระสงฆ์, นักบวช,
น้องๆ สามเณร และ บรรดาพ่อแม่พี่น้องสัตบุรุษ รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน หลังพิธีฯ

2019 10 27B

พิธีปิดการชุมนุมเวชบุคคลคาทอลิกจากทั้ง 11 สังฆมณฑล ประจำปี 2019
วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม ค.ศ.2019 พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 11.30 น.
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณพลอุดรธานี เป็นประธานพิธี
 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพชนบท จ.หนองคาย (คณะภคินีศรีชุมพาบาล)

2019 10 27A

พิธีบูชาขอบพระคุณอาทิตย์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา
โดย คุณพ่อยอห์น ไพโรจน์ สมงาม, C.Ss.R.
ร่วมกับคุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน
วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม ค.ศ.2019 เวลา 08.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล เป็นคุณพ่อปลัดฯ
* ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 6.30 น. 08.00 และ 17.00 น.
+ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น.
- พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น