2019 06 25

พิธีบูชาขอบพระคุณ (มิสซาแรก) ของ คุณพ่อยอห์น เอกพงษ์ สุวิชากร
 พระสงฆ์จากสังฆมณฑลจันทบุรี (สัตบุรุษวัดพระผู้ไถ่ เสาวภา องค์รักษ์)
เวลา 06.30 น. วันอังคารที่ 25 มิถุนายน ค.ศ.2019
ณ วัดพระแม่รับสาร (อารามกาปูชิน) จ.อุดรธานี

2019 06 23

พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 08.00 น. วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน ค.ศ.2019
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
หลังพิธีฯ พระสังฆราช, พระสงฆ์, นักบวช และ พี่น้องสัตบุรุษ
ร่วมพิธีแห่ศีลมหาสนิท โอกาสสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า

ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล เป็นคุณพ่อปลัดฯ
* ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 และ 17.00 น.
+ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น.
- พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น

2019 06 22

งานเปิดตัวโครงการ "500 ปี พระคัมภีร์สู่สามัญชน ก้าวที่ 2"
วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2019 เวลา 10.00 น. - 12.00 น.
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี อธิษฐานเปิดงาน
รับฟังการแสดงเพลงพิเศษจากคณะนักร้องประสานเสียง
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา และ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
อธิษฐานเปิดตัวโครงการ โดย ศาสนาจารย์ ธีรพันธ์ ขอบใจ
ศิษยาภิบาลคริสตจักรสามัคคีธรรมอุดรร่วมฟังคำพยาน และเสวนาในหัวข้อ
“เปลี่ยนชีวิตเด็กไทยด้วยพระวจนะ” โดย ผู้ร่วมเสวนา
พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
ศาสนาจารย์ ดร.ประชา ไทยวัชรมาศ ศิษยาภิบาลคริสตจักรสัจจธรรมแบ๊บติสต์ อุดรธานี
คุณสาวิตรี โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการองค์การหนังสือกำลังใจประเทศไทย (One Hope Thailand)
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ จังหวัดอุดรธานี

2019 06 16

พิธีบูชาขอบพระคุณ สมโภชพระตรีเอกภาพ วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน ค.ศ.2019
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ร่วมกับ
คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เจ้าอาวาสฯ และ คุณพ่อเปโตร สุรินทร์ อยู่สุข
เวลา 08.00 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ของพระศาสนจักร เทเรซา ชัญญา มีชัย และ มารีย์ สุภาพร นิลนามะ
พร้อมทั้ง ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับพิธีล้างทั้งสองท่าน และ
มีคาแอล พลากร สว่างกิจรุ่งโรจน์ ในโอกาสเข้ารับรับศีลกำลังในวันนี้
ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดทรงอวยพระพร ประทานการคุ้มรอง และ นำทางพวกเขาตลอดไป

ปัจจุบัน คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ
คุณพ่ออังเฮล เบเคริล เป็นคุณพ่อปลัดฯ
* ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 และ 17.00 น.
+ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น.
- พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น