อาทิตย์ใบลาน (Palm Sunday) วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2018 ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี

บ่ายวันที่ 24 มีนาคม 2018 พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย มอบเกียรติบัตรและร่วมยินดีกับเหล่าเยาวชนผู้ได้มีส่วนร่วมและเข้าร่วมค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิก 4 สังฆมณฑลอีสาน ครั้งที่ 10 “10 ปี น้องพี่เยาวชนคาทอลิก 4 สังฆมณฑลอีสาน” ณ วัดพระคริสตประจักษ์ นาบัว ระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม 2018 ที่ผ่านมา

ฉลองวัดประจำปี และ 70 ปี คณะพระมหาไถ่ทำงานในประเทศไทย (ย้อนระลึกโมทนาคุณมิชชันนารี)

วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม ค.ศ.2018 พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น. โดย คุณพ่อยอห์น สมพงษ์ เตียวตระกูล, C.Ss.R. เป็นประธานพิธี

พิธีอาซีแอส (ACIES 2018)

วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม ค.ศ.2018 เวลา 10.30 น. เริ่มขบวนแห่จากศาลาฯ เข้าสู่อาสนวิหารฯ

โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี