บทเทศน์เดือนมีนาคม 2017

วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต ปี A

วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต ปี A

วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต ปี A

วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต ปี A

 

บทเทศน์เดือนมีนาคม 2018

วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต ปี B

วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต ปี B

วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต ปี B

วันอาทิตย์ มหาทรมาน ปี B

วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ ปี B 

 

บทเทศน์เดือนมีนาคม 2019

วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา ปี C

วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต ปี C

วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต ปี C

วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต ปี C

วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต ปี C