วัดในสังฆมณฑล

 

1.    คณะพระมหาไถ่ (C.Ss.R.)

- บ้านนักบุญอัลฟอนโซ

ตู้ ปณ.4 อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โทร. 0-4241-1201, 0-4246-4180

โทรสาร 0-4246-4824

- บ้านนักบุญเยราร์ด

ตู้ ปณ.4 อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

โทร. 0-4322-1461

โทรสาร 0-4322-5175

 

2.    คณะซาเลเซียน (S.D.B)

โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา

ถ.โพนพิสัย อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทร. 0-4222-1338, 0-4222-2346,

0-4224-9615 โทรสาร 0-4232-4873

 

3.    คณะธรรมทูตแห่งมารีนิรมล (O.M.I)

ตู้ ปณ.15 อ.เมือง จ.เลย 42000

โทร. 0-4281-1794 โทรสาร 0-4281-4321

 

4.    คณะธรรมทูตของนักบุญวินเซน เดอ ปอล (C.M.)

วัดอัครเทวดาราฟาแอล ท่าบม

หมู่ 8 บ้านท่าบม ต.เขาแก้ว

อ.เชียงคาน จ.เลย 42000

โทร. 0-4281-5064, 08-7931-4227

 

5.    คณะพระวจนาตถ์ของพระเจ้า (S.V.D.)

ตู้ ปณ.19 อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000

โทร. 0-4236-0593

โทรสาร 0-4231-2184

Last Updated (Thursday, 31 August 2017 18:35)

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner