วัดในสังฆมณฑล

 

พระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร พระสังฆราชกิตติคุณ

อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์

ตู้ ปณ. 103 อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

หรือ 129/18 ม.1 ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง

อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทร. 0-4222-3255

โทรสาร 0-4224-1712

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last Updated (Thursday, 31 August 2017 18:34)

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner