วัดในสังฆมณฑล

พลมารีย์ สังฆมณฑลอุดรธานี จัดประชุมคอมีเซียม ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี ในวันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2014 โอกาสพิธีอาชีแอส ประจำปี โดยมีคูเรียแม่พระมหากรุณา เวียงจันทร์ สปป.ลาว จำนวน 16 ท่านได้มาร่วมด้วย พระสังฆราช คลาเรนซ์ เจมส์ ดูฮาร์ต ประมุของค์แรกของสังฆมณฑลอุดรธานีได้ตั้งคณะพลมารีย์ในสังฆมณฑลอุดรธษนี ขึ้นในปี ค.ศ.1963 ปัจจุบัน มี 2 คูเรีย 18 เปรสิเดียม โดยมีคุณพ่อเปโตร โกวิทย์ เจริญพงศ์ เป็นจิตตาธิการ ซ.อันนา บุญจันทร์ ศักดิ์สง่าวงศ์ เป็นประธาน

 

Last Updated (Monday, 31 March 2014 13:52)

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner