วัดในสังฆมณฑล

พลมารีย์สังฆมณฑลอุดรธานี คอมีเซียมแม่พระนิจจานุเคราะห์ จัดพีธีอาชีแอส ในวันเสาร์ที่ 29 มีนาคม ค.ศ.2014 เวลา 10.30 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ โดยเริ่มแห่แม่พระรอบอาสนวิหาร ก่อนเข้าสู่พิธีบูชาขอบพระคุณ โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุพิสัย เป็นประธานในพิธี พระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ และพี่น้องพลมารีย์ เข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก อาชีแอส เป็นภาษาลาติน หมายถึงกองทัพเรียงรายเป็นขบวนรบ ซึ่งเป็นพิธีสำคัญของคณะพลมารีย์ คือ พิธีถวายตัวของพลมารีย์แด่แม่พระ บราเดอร์แฟรงค์ ดัฟ ผู้สถาปนาคณะพลมารีย์ ได้กำหนดให้จัดพิธีอาชีแอส เพื่อให้สมาชิกแสดงถึงความเลื่อมใสต่อพระนางมารีย์ รื้อฟื้นความภักดีต่อแม่พระ พระราชินีแห่งคณะพลมารีย์ เพื่อรับกำลังและพระพรในการดำเนินชีวิตและทำงานรับใช้พระเป็นเจ้าตามจิตตารมณ์ของคณะพลมารีย์อย่างเข้มแข็งเสมอไป

 

Last Updated (Monday, 31 March 2014 13:52)

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner