วัดในสังฆมณฑล

วันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน 2014 วันสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรรับสงกรานต์ปีใหม่ไทย แสดงความกตัญญูกตเวทีแด่
พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย พระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร คุณพ่อโกวิทย์ เจริญพงษ์เจ้าอาวาส พระสงฆ์ ซิสเตอร์ บริเวณด้านหน้าอาสนวิหารฯ


 

Last Updated (Wednesday, 30 April 2014 23:20)

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner