วัดในสังฆมณฑล

วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน เวลา 19.30 น. ระลึกถึงพระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท พิธีล้างเท้าอัครสาวก และการเฝ้าศีลมหาสนิท


 

Last Updated (Wednesday, 30 April 2014 23:27)

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner