วัดในสังฆมณฑล

วันศุกร์ที่ 18 เมษายน เวลา 15.30 น. พิธีนมัสการกางเขน และรับศีลมหาสนิท


 

Last Updated (Wednesday, 30 April 2014 23:28)

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner