วัดในสังฆมณฑล

วันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2014 พี่น้องจากทั่วสังฆมณฑลอุดรธานี เดินทางมาอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ เพื่อร่วมฉลองพระมารดานิจจานุเคราะห์ องค์อุปถัมภ์ของสังฆมณฑลอุดรธานี ซึ่งถือว่าเป็นวันฉลองอาสนวิหารฯ ประจำปีด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณเริ่มเวลา 10.30 น. โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ประธานในพิธี พระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร พระสังฆราชกิตติคุณ พระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ และสัตบุรุษ ร่วมโมทนาคุณพระเจ้าแน่นอาสนวิหารฯ ขอบคุณพระมารดานิจจานุเคราะห์ ที่เสนอวิงวอนพระเจ้าได้โปรดประทานพระพรสำหรับชีวิตและกิจการงานต่าง ๆ ในสังฆมณฑลอุดรธานีด้วยดีตลอดเวลาที่ผ่านมา

สังฆมณฑลอุดรธานีได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ค.ศ.1965 ปัจจุบัน ประกอบด้วย 6 จังหวัด คือ อุดรธานี ขอนแก่น เลย หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ จำนวนคาทอลิก 18,111 คน (ข้อมูล ค.ศ.2012) โดยมีพระสังฆราชคลาเรนซ์ ดูฮาร์ต เป็นประมุของค์แรก ได้สร้างวัดน้อยขึ้นที่บ้านจิก ในเขตเมือง อุดรธานี เป็นศูนย์กลาง ซึ่งถือว่าเป็นอาสนวิหารแห่งแรก ต่อมาได้สร้างอาสนวิหารหลังปัจจุบันเสร็จในปี ค.ศ.1968 ใช้ชื่อว่า อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์โดยมีคุณพ่อเปาโล สมนึก สุทธิ เป็นเจ้าอาวาสฯ องค์ปัจจุบัน

 

Last Updated (Friday, 27 June 2014 16:24)

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner