วัดในสังฆมณฑล

วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน 2014 เวลา 8.00 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ วันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า หลังมิสซา มีการตั้งศีลและเฝ้าศีลมหาสนิท จนถึงเวลา 15.00 น. มีพิธีแห่และอวยพรศีลมหาสนิทโดยคุณพ่อเปาโล สมนึก สุทธิ เจ้าอาวาสอาสนวิหาร คุณพ่อ บลาสิอุส ตรีโนลด์ อาสา คุณพ่อปลัดฯ คุณพ่ออังเฮล เบเคริล คุณพ่อพงษ์พันธ์ ม่วงมีรส และคุณพ่อแพทริก มันโชนี, S.D.B. นักบวช ซิสเตอร์ และสัตบุรุษ ร่วมแห่ศีลมหาสนิทรอบบริเวณอาสนวิหารฯ นักบวช ซิสเตอร์ และสัตบุรุษ ร่วมแห่ศีลมหาสนิทรอบบริเวณอาสนวิหารฯ โดยมีจุดอวยพรศีล 4 แห่ง เพื่อขอบพระคุณพระเจ้าเป็นพิเศษในวันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า สำหรับการประทับอยู่ท่ามกลางเราตลอดไปของพระคริสตเจ้า ซึ่งเราสามารถมองเห็นในรูปของศีลมหาสนิท ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งความรักและแห่งชีวิต "เราเป็นปังทรงชีวิตที่ลงมาจากสวรรค์ ใครที่กินปังนี้จะมีชีวิตอยู่ตลอดไป และปังที่เราจะให้นี้ คือเนื้อของเราเพื่อให้โลกมีชีวิต" (ยน 6:51)

Last Updated (Friday, 27 June 2014 16:26)

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner