วัดในสังฆมณฑล

วันสุดท้ายของค่ายผู้นำเยาวชนสังฆมณฑลอุดรธานี เยาวชนได้เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธานในพิธี ได้ให้โอวาทและถ่ายรูปร่วมกับกลุ่มเยาวชน ซึ่งได้ใช้โอกาสนี้นำเสนอบทเพลง "The Glory of the Martyrs" ประกอบลีลาเพื่อเป็นคำสัญญาว่า เวลาของเยาวชนมาถึงแล้ว เราจะลุกขึ้นมาเป็นพลังในการนำความหวังและความรักของพระเจ้าไปประกาศให้กับกลุ่มเพื่อน สมาชิกในครอบครัว ในเขตวัดและสังคมของตนเอง บทเพลงนี้เป็นเพลงประจำในการชุมนุมเยาวชนเอเชียครั้งที่ 6 ที่ประเทศเกาหลี ระหว่างวันที่ 13-18สิงหาคม 2014 ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส จะเสด็จมาร่วมในโอกาสนี้ด้วย หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ ได้ใช้เวลาในการอบรมและประเมินผล ที่ศูนย์คำสอนฯ แล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องร่ำลาเพื่อแยกย้ายกันกลับ ... 3 วัน 2 คืนที่เยาวชนกลุ่มนี้ได้ใช้ชีวิตร่วมกัน .. ความรู้ ประสบการณ์ ความรักผูกพันและความเป็นหนึ่งเดียวกัน จะเป็นกำลังใจและแรงผลักดัน ให้พร้อมที่จะก้าวออกไปเป็นผู้นำความหวังสู่ปวงชน เพราะ “เราเชื่อว่า ถ้าเราตายพร้อมกับพระคริสตเจ้าแล้ว เราก็จะมีชีวิตพร้อมกับพระองค์ด้วย” (รม 6:8)

 

Last Updated (Friday, 18 July 2014 13:08)

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner