วัดในสังฆมณฑล

ราวปี ค.ศ.1959 คริสตชนกลุ่มหนึ่งจากวัดนักบุญอันนา บ้านหนองแสง จ.นครพนม อพยพแยกย้ายไปตั้งหลักแหล่งเพื่อประกอบอาชีพสร้างหลักปักฐานในหลายพื้นที่ โดยมี 4 ครอบครัวได้เดินทางมาอยู่ที่อำเภอกุมภวาปี จ.อุดรธานี ทุกวันอาทิตย์ต้องเดินทางไปร่วมพิธีมิสซาที่อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ ในเมืองอุดรธานี ซึ่งห่างไป 45 กิโลเมตร ในสมัยนั้นเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างลำบาก เนื่องจากการเส้นทางคมนาคมยังไม่สะดวกสบาย พระสังฆราชคลาเรนซ์ ดูฮาร์ต จึงได้ซื้อที่ดินและสร้างบ้านขึ้นเพื่อใช้ประกอบพิธีมิสซา เดือนละครั้ง ต่อมาคุณพ่อเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ เป็นผู้รับผิดชอบงานอภิบาลชุมชนแห่งความเชื่อนี้เรื่อยมา จนกระทั่งในปี ค.ศ.1995 พระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร จึงได้สร้างวัดนักบุญอันนา หลังปัจจุบันขึ้น และมีคุณพ่อเจ้าอาวาสรับผิดชอบตลอดมา มีสัตบุรุษ 16 ครอบครัว รวม 48 คน พิธีบูชาขอบพระคุณวันธรรมดาเวลา 17.30 น. วันอาทิตย์เวลา 8.00 น. โดยมีคุณพ่อโกวิทย์ เจริญพงศ์ เป็นเจ้าอาวาสคนปัจุบัน – วันฉลองวัดนักบุญอันนา อ.กุมภาวาปี จ.อุดรธานี วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2014 มีพิธีเสกเปิดป้ายโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา กุมภวาปี พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10.30 น. โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี พระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ และพี่น้องสัตบุรุษจากที่ต่าง ๆ มาร่วมโมทนาคุณพระเจ้าและให้กำลังใจสำหรับชุมชนแห่งความเชื่อนี้เป็นจำนวนมาก

 

Last Updated (Monday, 04 August 2014 07:47)

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner