วัดในสังฆมณฑล

ปี ค.ศ.1998สังฆมณฑลอุดรธานี ได้จัดตั้งโรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ขึ้นในบริเวณวัดนักบุญอันนา อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่บุตรหลานของครอบครัวสัตบุรุษและผู้ที่สนใจ โดยมีซิสเตอร์จากสถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย ช่วยบริหารจัดการ ปัจจุบัน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา กุมภวาปี ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับก่อนปฐมวัยจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนประมาณ 1,600 คน โดยมีซ.อุดมลักษณ์ พุฒตาลศรี เป็นอธิการ และซ.น้ำฝน มงคลล้อม เป็นผู้อำนวยการ ในโอกาสฉลองวัดนักบุญอันนา อ.กุมภาวาปี จ.อุดรธานี วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2014 หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธีพระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ และพี่น้องสัตบุรุษ ได้รับประทานอาหารร่วมกันใต้อาคารโรงเรียนอย่างเป็นกันเอง โดยคณะครูโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา กุมภวาปี ได้จัดการแสดงหลากหลายชุด เพื่อมอบความบันเทิงสำหรับทุกท่าน บอกกล่าวถึงความรัก ความสุข ความสามัคคีของครอบครัวมหาไถ่ กุมภวาปี และครอบครัวสังฆมณฑลอุดรธานี เราทุกคนล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันในความรักของพระเจ้า

 

Last Updated (Tuesday, 05 August 2014 09:38)

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner