วัดในสังฆมณฑล

สังฆมณฑลอุดรธานี

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย

สถานภาพ

สถาปนาเป็นสังฆมณฑล วันที่ 18 ธันวาคม ค.ศ. 1965 (พ.ศ. 2508)

λ พื้นที่ 45,232 ตารางกิโลเมตร

λ ประกอบด้วย 6 จังหวัด คือ อุดรธานี ขอนแก่น เลย

หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ

λ จำนวนประชากร 4,967,207 คน

λ จำนวนคาทอลิก 18,111 คน

λ พระสงฆ์สังฆมณฑล 29 องค์

λ พระสงฆ์คณะพระมหาไถ่ 7 องค์

λ พระสงฆ์คณะซาเลเซียน 4 องค์

λ พระสงฆ์คณะธรรมทูตแห่งมารีนิรมล 3 องค์

λ พระสงฆ์คณะธรรมทูตของนักบุญวินเซน เดอ ปอล 3 องค์

λ พระสงฆ์คณะพระวจนาตถ์ของพระเจ้า 6 องค์

λ พระสงฆ์คณะธรรมทูตแห่งสเปน 3 องค์

λ พระสงฆ์คณะธรรมทูตแห่งเกาหลี 1 องค์

λ ภราดา 1 คน

λ ภคินี 92 คน

 

สถิติประจำปี 2017/2560

 

ศูนย์กลาง

1.    ศูนย์กลางสังฆมณฑล

62/5 ม.5 ถ.เลี่ยงเมือง ต.หนองบัว

อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทร. 0-4221-1449, 0-4221-1450

โทรสาร 0-4224-3990

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

1.1 สำนักพระสังฆราช

ประมุขสังฆมณฑล

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย

อุปสังฆราช

คุณพ่อเปาโล สมนึก สุทธิ

เหรัญญิกสังฆมณฑล

คุณพ่อเปาโล สมนึก สุทธิ

เลขานุการพระสังฆราช

คุณพ่อเปโตร ปิยพงษ์ ลือเลื่อง

แผนกธุรการและเอกสาร

นายสุรินทร์ สุวดินทร์กูร

แผนกเอกสารภาษาอังกฤษ

Miss Norma Plata

1.2 สำนักงานเลขาธิการ

เลขาธิการสังฆมณฑล

คุณพ่อเปโตร สุรินทร์ อยู่สุข

แผนกธุรการและเอกสาร

นายธนัช วัชรตานนท์

1.3 สำนักมิสซังคาทอลิก

ผู้อำนวยการ

คุณพ่อเปาโล สมนึก สุทธิ

แผนกธุรการและเอกสาร

นายธนัช วัชรตานนท์

1.4 สำนักงานวินิจฉัยคดี

ผู้ประสานงานด้านกฎหมายพระศาสนจักร

คุณพ่อเปโตร วินัย แสนงาม

แผนกธุรการและเอกสาร

นายสุรินทร์ สุวดินทร์กูร

1.5 ห้องเอกสารสังฆมณฑล

ผู้จัดการ

คุณพ่อเปโตร สุรินทร์ อยู่สุข

2.    คณะที่ปรึกษาพระสังฆราช

คุณพ่อเปาโล สมนึก สุทธิ

คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน

คุณพ่อยอแซฟ วิชัย อ้วนเย็นดี

คุณพ่อเปโตร โกวิทย์ เจริญพงศ์

คุณพ่อเปาโล ประสงค์ วงษ์วิบูลย์สิน

คุณพ่อโฮเซ่ มาเรีย โรดริเกส, I.E.M.E.

คุณพ่อยากอบ ธนู กระทอง, C.Ss.R.

คุณพ่อดานีโล อาโบกาโด, C.M.

3.    คณะที่ปรึกษาเฉพาะด้าน

3.1 ที่ปรึกษาด้านเทววิทยา

คุณพ่อลูกา พัฒนา อุปการ

3.2 ที่ปรึกษาด้านกฎหมายพระศาสนจักร

ผู้ประสานงานด้านกฎหมายพระศาสนจักร

คุณพ่อเปโตร วินัย แสนงาม

3.3 ที่ปรึกษาด้านกฎหมายบ้านเมือง

นายนภดล คงชุ่มชื่น

3.4 ที่ปรึกษาด้านการก่อสร้าง

นายนภดล คงชุ่มชื่น

4.    สภาสงฆ์

ประธาน

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย

รองประธาน

คุณพ่อเปาโล สมนึก สุทธิ

เลขาธิการ

คุณพ่อเปโตร สุรินทร์ อยู่สุข

เลขานุการ

คุณพ่อเปาโล กิตติคุณ  เสมามอญ

สมาชิก

พระสงฆ์ทุกองค์ในสังฆมณฑล

5.    คณะกรรมการบริหารสังฆมณฑล

ประธาน

คุณพ่อเปาโล สมนึก สุทธิ

6.    คณะกรรมการฝ่ายสังฆมณฑลอุดรธานี

6.1 คณะกรรมการฝ่ายอภิบาลคริสตชน

ผู้ช่วยพระสังฆราช

คุณพ่อดานีโล อาโบกาโด, C.M.

6.1.1   ผู้จัดการแผนกพิธีกรรม ศีลศักดิ์สิทธิ์ ดนตรีศักดิ์สิทธิ์

ศิลปศักดิ์สิทธิ์ และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

คุณพ่อเปาโล กิตติคุณ เสมามอญ

6.1.2   ผู้จัดการแผนกคริสตศาสนธรรม

คุณพ่อเปโตร ปิยพงษ์ ลือเลื่อง

6.1.3   ผู้จัดการแผนกพระคัมภีร์

คุณพ่อเปโตร ปิยพงษ์ ลือเลื่อง

6.1.4   ผู้จัดการแผนกกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน (BEC)

คุณพ่อเปาโล เปรม  คุณโดน

6.1.5 ผู้จัดการแผนกฆราวาส

คุณพ่อเฟเบียน บัวทอง บุญทอด

6.1.6 ผู้จัดการแผนกครอบครัว

คุณพ่อลูกา พัฒนา อุปการ

6.1.7 ผู้จัดการแผนกเยาวชน

คุณพ่อดอมินิก ซาวีโอ พงษ์พันธ์ ม่วงมีรส

6.2 คณะกรรมการฝ่ายธรรมทูต

ผู้ช่วยพระสังฆราช

คุณพ่อเฟอร์มิน รีอาโน, I.E.M.E.

6.2.1   ผู้จัดการแผนกงานธรรมทูต

คุณพ่อเฟอร์มิน รีอาโน, I.E.M.E.

6.2.2   ผู้จัดการแผนกศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์

คุณพ่อเฟเบียน บัวทอง  บุญทอด

6.2.3 ผู้จัดการแผนกยุวธรรมทูต

คุณพ่อเปาโล ประเสริฐ คุณโดน

6.3 คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาคาทอลิก

ผู้ช่วยพระสังฆราช

คุณพ่อไมเกิ้ล ประสิทธิ์ ไกรโหล

6.3.1   ผู้จัดการแผนกการศึกษา

คุณพ่อไมเกิ้ล ประสิทธิ์ ไกรโหล

6.3.2   ผู้จัดการแผนกมรดกวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม

คุณพ่อไมเกิ้ล ประสิทธิ์ ไกรโหล

6.4 คณะกรรมการฝ่ายสังคม

ผู้ช่วยพระสังฆราช

คุณพ่อเปโตร อุทัย  ถาวร

6.4.1   ผู้จัดการแผนกพัฒนาสังคม

คุณพ่อเปโตร อุทัย  ถาวร

6.4.2   ผู้จัดการแผนกความยุติธรรมและสันติ

คุณพ่อเปาโล เปรม คุณโดน

6.4.3   ผู้จัดการแผนกสุขภาพอนามัย

ซิสเตอร์เซซิเลีย ตรันทิ นัม, D.C.

6.4.4   ผู้จัดการแผนกกลุ่มชาติพันธุ์

คุณพ่อเปาโล ประสงค์ วงษ์วิบูลย์สิน

6.4.5   ผู้จัดการแผนกสตรี

คุณพ่อเปโตร สุรินทร์ อยู่สุข

6.4.6   ผู้จัดการแผนกผู้อพยพย้ายถิ่นและผู้ถูกคุมขัง

คุณพ่อเปโตร อุทัย ถาวร, C.M.

6.4.7   ผู้จัดการแผนกผู้ท่องเที่ยว

คุณพ่อเปาโล ประสงค์ วงษ์วิบูลย์สิน,

6.4.8   ผู้จัดการแผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย

คุณพ่อเปโตร ประวัติ ญวนเหนือ

6.4.9   ผู้จัดการแผนกผู้ยากไร้และรอโอกาส

คุณพ่อเปโตร ประวัติ ญวนเหนือ

6.4.10    ผู้จัดการแผนกผู้สูงอายุ

คุณพ่อเปาโล เปรม คุณโดน

6.4.11 ผู้จัดการแผนกผู้พิการ

คุณพ่อเปโตร อุทัย ถาวร, C.M.

6.4.12 ผู้จัดการแผนกอภิบาลสังคม

คุณพ่อยอห์น ปรีชา  สหายแก่น

6.5 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารสังคม

ผู้ช่วยพระสังฆราช

คุณพ่อซีโมน  ไมตรี  ทาสุวรรณ์

6.5.1   ผู้จัดการแผนกวิทยุและโทรทัศน์

คุณพ่อซีโมน  ไมตรี  ทาสุวรรณ์

6.5.2   ผู้จัดการแผนกการแปลและบัญญัติศัพท์

คุณพ่อซีโมน  ไมตรี  ทาสุวรรณ์

6.5.3   ผู้จัดการแผนกการพิมพ์

คุณพ่อซีโมน  ไมตรี  ทาสุวรรณ์

6.5.4   ผู้จัดการแผนกเทคโนโลยีและสารสนเทศ

คุณพ่อเปาโล ประสงค์  วงษ์วิบูลย์สิน

6.6 คณะกรรมการฝ่ายบุคลาภิบาล

ผู้ช่วยพระสังฆราช

.          คุณพ่อเปโตร สุรินทร์ อยู่สุข

6.6.1   ผู้จัดการแผนกชีวิตสงฆ์

คุณพ่อเปโตร สุรินทร์ อยู่สุข

6.6.2   ผู้จัดการแผนกสงฆ์และวัฒนธรรมอีสาน

คุณพ่อยอแซฟ วิชัย อ้วนเย็นดี

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกสงฆ์และวัฒนธรรมอีสาน

คุณพ่อยอห์นบัปติสต์ ปรีชา ศิลาโคตร

6.6.3   ผู้จัดการแผนกผู้ถวายตัว

คุณพ่อยอห์น สมพงษ์ เตียวตระกูล, C.Ss.R.

6.6.4 ผู้จัดการแผนกสามเณราลัยและกระแสเรียก

คุณพ่อเปโตร สุรินทร์ อยู่สุข

6.7 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน

ผู้ช่วยพระสังฆราช

คุณพ่อเปาโล สมนึก สุทธิ

6.7.1   ผู้จัดการแผนกการเงิน

คุณพ่อเปาโล สมนึก สุทธิ

6.7.2   ผู้จัดการแผนกที่ดิน

คุณพ่อยอแซฟ วิชัย อ้วนเย็นดี

6.7.3   ผู้จัดการแผนกก่อสร้าง

คุณพ่อเปาโล สมนึก สุทธิ

7.    ผู้ช่วยพระสังฆราชเขตสังฆมณฑลอุดรธานี

เขตอุดรธานี

คุณพ่อยอแซฟ วิชัย อ้วนเย็นดี

เขตขอนแก่น

คุณพ่อเปโตร โกวิทย์ เจริญพงศ์

เขตเลยและหนองบัวลำภู

คุณพ่อฟาม ดินห์ ต๋วน, S.V.D.

เขตหนองคาย

คุณพ่อไมเกิ้ล วัฒนา ศรีวรกุล, C.Ss.R.

เขตบึงกาฬ

คุณพ่อเฟเบียน บัวทอง  บุญทอด

8.    หน่วยงานและองค์กร

8.1 ประธานมูลนิธิคาทอลิกสงเคราะห์

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย

8.2 ประธานมูลนิธิคาทอลิกสันติราชา

คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน

8.3 จิตตาภิบาลคณะพลมารีย์ระดับสังฆมณฑล

คุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์

8.4 จิตตาภิบาลคณะเซอร์ร่าระดับสังฆมณฑล

คุณพ่อเปโตร สุรินทร์ อยู่สุข

8.5 จิตตาภิบาลสมาคมนักบุญวินเซนเดอปอลระดับสังฆมณฑล

คุณพ่อดานีโล อาโบกาโด, C.M.

8.6 ประธานชมรมนักบวชชาย

คุณพ่อยอห์น สมพงษ์ เตียวตระกูล, C.Ss.R.

8.7 ประธานชมรมนักบวชหญิง

ซิสเตอร์อุดม ศรีดารุณศิลป์, FMA.

8.8 จิตตาภิบาลชมรมครูคาทอลิก

คุณพ่อไมเกิ้ล ประสิทธิ์ ไกรโหล

8.9  จิตตาภิบาลชมรมข้าราชการคาทอลิก

คุณพ่อไมเกิ้ล ประสิทธิ์ ไกรโหล

8.10  จิตตาภิบาลชมรมร้านค้าและนักธุรกิจคาทอลิก

คุณพ่อเปโตร โกวิทย์ เจริญพงศ์

8.11 จิตตาภิบาลการอภิบาลผู้ติดเชื้อ

คุณพ่อไมเกิ้ล เช, C.Ss.R.

8.12  จิตตาภิบาลกลุ่มพระเมตตา

คุณพ่อเปโตร อุดม ดีเลิศประดิษฐ์

8.13  จิตตาภิบาลกลุ่มนักศึกษาคาทอลิก

คุณพ่อโจเซฟ ขาย, C.Ss.R.

9.    คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพิเศษสังกัดสำนักพระสังฆราช

9.1 ประธานคณะกรรมการดำเนินการและติดตามแผนอภิบาล

คุณพ่อเปาโล สมนึก สุทธิ

9.2 ประธานคณะกรรมการกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน (BEC)

คุณพ่อเปาโล เปรม  คุณโดน

9.3 ประธานคณะกรรมการการศึกษา

คุณพ่อไมเกิ้ล ประสิทธิ์ ไกรโหล

9.4 ประธานคณะกรรมการการเงิน

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย

9.5 ประธานคณะกรรมการที่ดิน

คุณพ่อยอแซฟ วิชัย อ้วนเย็นดี

9.6 ประธานคณะกรรมการก่อสร้าง

คุณพ่อเปาโล สมนึก สุทธิ


ที่มา : ปฏิทินคาทอลิก 2017/2560 สื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย

Last Updated (Thursday, 31 August 2017 18:11)

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner