วัดในสังฆมณฑล

พลมารีย์สังฆมณฑลอุดรธานี พร้อมกับพลมารีย์ จากสปป. ลาว ร่วมฉลองแม่พระบังเกิด ในวันที่ 6 กันยายน 2014 ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี ในช่วงเช้า มีการประชุมคอมีเซียมแม่พระนิจจานุเคราะห์ อุดรธานี ซึ่งมี 2 คูเรีย และ18 เปรสิเดียม ในสังกัด พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น. โดยพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี หลังพิธีฯ มีการแห่แม่พระ ขับร้องบทเพลงสดุดี และการถวายดอกไม้แด่พระแม่ พลมารีย์สังฆมณฑลอุดรธานี เริ่มต้นโดยพระสังฆราชคลาเรนซ์ เจมส์ ดูฮาร์ต ประมุของค์แรกของสังฆมณฑลฯ ในปี ค.ศ.1963 ปัจจุบัน มีการประสานงาน ร่วมมือ ช่วยเหลือ พลมารีย์จาก สปป.ลาว ในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ


Last Updated (Wednesday, 10 September 2014 16:52)

 

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner