วัดในสังฆมณฑล

 

หมู่ 13 คต.หายโศก  อ.บ้านผือ  จ.อุดรธานี

ตู้  ป.ณ.4  อ.  เมือง  จ.  หนองคาย  43000  โทร.  042 - 411201

ปีค.ศ. 1966  (พ.ศ.  2509)  เกิดน้ำท่วมใหญ่ที่จังหวัดหนองคาย  บ้านเวียงคุกซึ่งอยู่ติดกับหนองคายได้รับความเสียหายเช่นกัน  บ้านเรือนถูกน้ำท่วม  ไร่นาเสียหายทำให้ชาวบ้านต้องอพยพครอบครัวไปหาที่ทำมาหากินที่ใหม่  การอพยพทำให้คริสตังได้ขยายตัวไปอยู่ในหมู่บ้านต่างๆ  ในเขตใกล้เคียงบ้านเวียงคุก  บ้านอ่างเป็นหมู่บ้านที่มีคริสตังอพยพมาอยู่  4  ครอบครัว  มาจับจองที่ทำกิน  พระสงฆ์เจ้าวัดจากเวียงคุกก็ได้ติดตามคริสตังที่ไปอยู่ตามหมู่บ้านหรือตามที่ต่างๆ  และที่บ้านอ่างนี้  คุณพ่อก็ตามมาทำมิสซาให้  คุณพ่อได้ซื้อที่ดินจำนวนหนึ่ง  พร้อมบ้านสองชั้น  สำหรับมาทำมิสซาและให้สัตบุรุษดูแลให้  จากบ้านหลังเล็กๆ  สำหรับทำมิสซา  ปัจจุบันมีวัดน้อยหลังใหม่ซึ่งสร้างเสร็จในเดือนธันวาคม  ค.ศ.  1990

 

 

หมู่ 2 ต.บ้านตาด  อ.หนองแสง  จ.อุดรธานี

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2539  มีเนื้อที่ 4 ไร่  มีประชากรคาทอลิก  7 ครอบครัว

เจ้าอาวาส  บาทหลวงไมเกิ้ล  เช

 

อ.น้ำโสม  จ.อุดรธานี

ตู้ ป.ณ. 61 อ.เมือง  จ.หนองคาย  43000  โทร. 042-411201

 

หมู่  4 ต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

 

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2544 มีพื้นที่ 2 ไร่ 1 งาน มีประชากรคาทอลิก 9 ครอบครัว

เจ้าอาวาส บาทหลวงไพโรจน์  สมงาม

 

 

หมุ่ 5 ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรานี 41150

ตู้  ป.ณ.4  อ.  เมือง  จ.  หนองคาย 43000   โทร.  042 411201, 042-917099

 

กลางปี  ค.ศ.  1955  พระสังฆราชคลาเรนต์  เจ.  ดูฮาร์ต  ได้สร้างโบสถ์ขึ้นในเขตอำเภอเพ็ญ  ริมถนนมิตรภาพ  ระหว่างกิโลเมตรที่  33-34  เป็นอาคารไม้  2  ชั้น  ขณะนั้นมีครอบครัวคาทอลิกอยู่เพียง  2  ครอบครัว  ซึ่งย้ายภูมิลำเนามาจากเวียงคุก  ทั้งสองทำหน้าที่เป็นครูสอนคำสอนด้วย  เมื่อสร้างวัดเสร็จพระคุณเจ้าตั้งชื่อวัดว่า วัดนักบุญยอแซฟ  บ้านถิ่น แต่งตั้ง  คุณพ่อทอม  กริฟฟิต  เป็นเจ้าอาวาส

คุณพ่อกริฟฟิตได้บุกเบิกป่าและพร้อมกันนั้นก็ได้แพร่ธรรมคำสอนโดยเดินทางด้วยเท้าไปเยี่ยมครอบครัวคาทอลิกเก่า  ซึ่งพอจะมีบ้างหลังสงครามมหาเอเชียบูรพา  คือ  บ้านธาตุ  บ้านหมูม่น  บ้านสวยหลง  บ้านดอนข่า  พยายามทุกวิถีทางที่จะให้คาทอลิกเก่าย้ายถิ่นฐานมาอยู่ใกล้วัด  คุณพ่อรับรักษาคนป่วยที่ไร้ญาติขาดมิตร  และนำบุคคลเหล่านั้นมาอยู่ในบริเวณวัด

ไม่นานหลังจากที่คุณพ่อตรากตรำทำงานอยู่  2  ปีเศษ  คนป่วยที่หายแล้วก็ตั้งรกรากอยู่ใกล้วัด  ครอบครัวที่ท่านนำมาอุปการะล้วนเป็นครอบครัวที่พึ่งตนเองไม่ได้เกือบทั้งหมด  ดังนั้นคุณพ่อต้องช่วยเหลือทั้งด้านอาหาร  การกิน  เสื้อผ้า  พร้อมทั้งที่อยู่อาศัย  และที่จะลืมไม่ได้คุณพ่อได้ปลูกฝังความเชื่อให้ลึกซึ้งเกี่ยวกับพระเป็นเจ้า  คุณพ่ออยู่ไม่นานนัก  คุณพ่อเจ้าวัดองค์ที่  2  คือ  คุณพ่อเลโอ  แทรวิส  มารับหน้าที่ต่อ  ภารกิจของคุณพ่อใหม่ก็เดินตามรอยคุณพ่อองค์แรก  ซึ่งความทุรกันดารและขอบเขตไม่ได้เจริญขึ้นเลย  กล่าวคือ  ถนนมิตรภาพยังเป็นลูกรัง  ถนนหมู่บ้านแม้จักรยานก็ยังไปไม่ได้  ความเป็นอยู่ของคริสตชนก็ยังต้องพึ่งคุณพ่อเจ้าวัดอยู่เช่นเดิม

จนกระทั่งในปี  ค.ศ.  1996  พระสังฆราชยอด  พิมพิสาร  จึงอนุญาตให้สร้างวัดใหม่  ซึ่งพยายามรักษารูปแบบวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวอีสานไว้  โดยแสดงออกให้เห็นที่ผนัง  พระแท่น  โครงสร้างของวัดใหม่  ได้รับความช่วยเหลือในด้านการออกแบบและทุนทรัพย์ในการก่อสร้างจากหลายๆท่าน  และได้ทำพิธีเสกวัดใหม่  ในวันที่  22  มีนาคม  ค.ศ.  1997

 

ค.ศ  1998  คุณพ่อวิลเลี่ยม  ไรท์  เป็นเจ้าอาวาส  มีสัตบุรุษประมาณ  50  คน

 

 

168/8 หมู่ 2 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000

ตู้ ป.ณ. 19 อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 โทร. 0-4236-0593

 

 

หมู่ 3 ต.หนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

ตู้ ป.ณ. 103 อ.เมือง จ.อุดรธานี  41000

 

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2533 มีพื้นที่ 7 ไร่ 2 งาน มีประชากรคาทอลิก 12 ครอบครัว

เจ้าอาวาส บาทหลวงเฟอร์มิน  รีอาโน

 
More Articles...

คาทอลิกมัลติมีเดี่ย

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner