หลังจากได้มีการพิจารณาร่วมกับคณะที่ปรึกษาฯ...มีความเห็นว่า สามเณรสังฆมณฑลอุดรธานี “สามเณรเปโตร วันฉลอง บุราณ” สัตบุรุษวัดพระวิสุทธิวงศ์โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี มีความเหมาะสมที่จะรับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆมณฑลฯ และอนุญาตให้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ได้ ...จะมีพิธีบวชฯ ในวันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม ค.ศ. 2018 เวลา 10.00 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี

ประกาศ ณ วันอังคารที่ 12 มิถุนายน ค.ศ. 2018