2020 07 01

คุณพ่อยอห์นบัปติสต์ ปรีชา ศิลาโคตร ผู้จัดการแผนกศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลอุดรธานี
ลงพื้นที่เยี่ยนเยียน และ มอบสิ่งของยังชีพช่วยเหลือ เหล่าสัตบุรุษ, ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, ผู้ป่วย, ผู้ยากจน,
และ บรรดาพี่น้องต่างศาสนาผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ.2020 ณ วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล บ.สังคมพัฒนา อ.เซกา จ.บึงกาฬ

2020 06 28

พิธีบูชาขอบพระคุณอาทิตย์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา
โดย บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ร่วมกับ คุณพ่อฟรังซิสอัสซีซี สุรพงษ์ ลาบุดดี เจ้าอาวาสฯ
คุณพ่อเปาโล เปรม คุณโดน และ คุณพ่อนิโคลัส สราวุธ สหายแก่น
วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน ค.ศ.2020 เวลา 08.00 น.
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

2020 06 27B

ฉลองพระมารดานิจจานุเคราะห์ จ.อุดรธานี พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 09.00 น.
โดย บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ประธานพิธี
หลังพิธีฯ พระสังฆราช, พระสงฆ์, นักบวช และ พี่น้องสัตบุรุษ
ร่วมรับชมการแสดงจากน้องๆ เยาวชนอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์,
ร่วมพิธีถวายช่อดอกไม้แด่รูปแม่พระ และ ร่วมรับประทานอาหารว่างยามสาย
ประกอบการรับฟังการแสดงดนตรีจากกลุ่มเยาวชน
วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน ค.ศ.2020 ฉ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

2020 06 27A

การประชุมเพื่อรับฟังนโยบายฝ่ายการศึกษาโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา สังฆมณฑลอุดรธานี
- ภาวนาเปิดประชุม โดย คุณพ่อลูกา พัฒนา อุปการ
- บรรยาย โดย คุณพ่อ ดร.ดอมินิคซาวีโอ นที ธีรานุวรรตน์
- มอบนโยบาย โดย บิชอปยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
- วางเป้าหมายการจัดการโรงเรียน ค.ศ.2020 - 2025 โดย คุณพ่อฟาเบียน บัวทอง บุญทอด
- เหรัญญิกพบผู้บริหาร โดย คุณพ่อโทมัส กำจัด เสาะก่าน
วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน ค.ศ.2020 ณ ศูนย์คริสตศาสนธรรม จ.อุดรธานี