การสัมมนาสงฆ์อีสาน ครั้งที่ 26 “สงฆ์กับการปกป้องคุ้มครองผู้เยาว์และบุคคลเปราะบาง” (The Clergy : Safeguarding of Minors and Vulnerable Persons) วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2018 เวลา 20.00 น. วจนพิธีกรรมเปิดกิจกรรมสงฆ์หนุ่ม จาก 4 สังฆมณฑลในภาคอีสาน คือ อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง, สังฆมณฑลอุบลราชธานี, สังฆมณฑลนครราชสีมา และสังฆมณฑลอุดรธานี โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานในพิธี ณ โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี

วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม ค.ศ. 2018 เวลา 08.00 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี ร่วมด้วยคุณพ่อสมนึก สุทธิ, คุณพ่อสราวุธ สหายแก่น, คุณพ่อสุรินทร์ อยู่สุข และคุณพ่อเลิศอัมพร พรมผาย

 : ปัจจุบัน คุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์ เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ, คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น และคุณพ่อเปาโล ประเสริฐ คุณโดน เป็นคุณพ่อปลัดฯ

** ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 และ 17.00 น. **

++ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น. พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น. ++

วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2018 เวลา 08.00 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี

พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี ร่วมด้วยคุณพ่อปรีชา ศิลาโคตร

** ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 และ 17.00 น. **

++ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น. พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น. ++