พิธีอาซีแอส (ACIES 2018)

วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม ค.ศ.2018 เวลา 10.30 น. เริ่มขบวนแห่จากศาลาฯ เข้าสู่อาสนวิหารฯ

โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประธานพิธี

 

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2018 ณ วัดนักบุญยอแซฟ บ้านถิ่น จ.อุดรธานี

ฉลองวัดนักบุญยอแซฟบ้านถิ่นและฉลองศาสนนามพระสังฆราชยอแซฟลือชัย ธาตุวิสัย พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10.30 น. พระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ และสัตบุรุษจากทั่วสังฆมณฑลอุดรธานี มาร่วมจำนวนมาก....หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ มีการมอบกระเช้าแสดงความยินดีกับพระคุณเจ้า, ชมการแสดงจากคณะครูโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาในเขตสังฆมณฑลอุดรธานี และชมการแข่งขันฟุตบอล

วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2018 เวลา 08.00 น. ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี ...พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ร่วมกับคุณพ่อเปโตรสุรินทร์ อยู่สุข คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ ปรีชา ศิลาโคตร และคุณพ่อเปโตร ปิยพงษ์ ลือเลื่อง

หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ ตัวแทนสัตบุรุษอาสนวิหารฯ กล่าวแสดงความยินดีและมอบกระเช้าแด่พระคุณเจ้า เนื่องในโอกาสฉลองศาสนนามพระสังฆราชยอแซฟลือชัย ธาตุวิสัย

: ปัจจุบัน คุณพ่อลอเรนซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์ เป็นเจ้าอาวาสอาสนวิหารฯ, คุณพ่อยอห์น ปรีชา สหายแก่น และคุณพ่อเปาโล ประเสริฐ คุณโดน เป็นคุณพ่อปลัดฯ 
** ตารางมิสซา : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 และ 17.00 น. **
++ การสวดสายประคำก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 07.00 น. พิธีนพวารทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.40 น. ++